01 مارس 20 ، ساعت 01:09
سابقه تاریخی مطبوعات در آبادان
کد خبر : 1367822 | در تاريخ : ژوئن 22, 2019 | ساعت : 5:16 ب.ظ
نسخه چاپی نسخه چاپی

شهر آبادان بواسطه پالایشگاه پرآوازه اش در سطح بین الملل جای مناسبی برای بروز و ظهور اندیشه های نو بود از این رو مطبوعات که نشانه ای بر زندگی و پویایی فکر و اندیشه است در این شهر از سابقه ی درخشانی برخوردار است که تیتروار بدان اشاره می کنیم:

به ترتیب حروف الفبا:

۱- آبادان (فصلنامه علمی، کانون مهندسان خوزستان) ۱۳۳۱ چاپ آبادان – مدیر مسئول: عبدالله غواصیان

۲- آبادان مصور (مطبوعات خوزستان) مدیر مسئول: کرامت الله سلطان پور

۳- آبادان نو – مدیر مسئول: فرساد – چاپ تهران

۴- آهنگ زندگی (هفته نامه سیاسی، اجتماعی) مدیر مسئول هوشنگ افراسیابی – آبادان ۱۳۳۱

۵- اَبرمرد (هفته نامه سیاسی تهران – آبادان) ارگان غیر مستقیم: حزب پان ایرانیست ۳۱-۱۳۳۰ مدیر مسئول: محمود گرگین

۶- آبادان امروز (هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) مدیر مسئول: هوشنگ امیری ۱۳۷۸

۷- اخبار هفته (هفته نامه خبری آبادان) مدیر مسئول: دکتر فریدونی ۳۰-۱۳۲۵

۸- اروند (هفته نامه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) مدیر مسئول: عبدالحسن مقتدایی ۱۳۷۲

۹- بهمنشیر – مدیر مسئول: البنی صمیم – آبادان

۱۰- پرچم خاورمیانه (هفته نامه سیاسی، خبری) مدیر مسئول: حسن عرب ۵۴-۱۳۳۰ – آبادان

۱۱- پرچمدار آزادی (هفته نامه خبری آبادان – تهران) مدیرمسئول: فرهاد فلاحتی ۱۳۳۱

۱۲- پیام بشر – آبادان – مدیر مسئول: باقر آقایی

۱۳- پیک خجسته (هفته نامه خبری بوشهر، شیراز، آبادان) مدیر مسئول: مصطفی خجسته ۵۴- ۱۳۲۸

۱۴- ترجمه – آبادان- مدیر مسئول: حسن آگهی

۱۵- جبهه اتفاق (هفته نامه سیاسی، خبری) ارگان: جبهه اتفاق کارمندان شرکت نفت – آبادان ۱۳۳۱

۱۶- چریک (هفته نامه خبری آبادان) مدیر مسئول: جواد آتاری ۱۳۳۰

۱۷- خبرهای روز (روزنامه خبری ویژه کارکنان شرکت نفت ۳۴-۱۳۲۶

۱۸- خجسته (هفته نامه انتقادی، اجتماعی آبادان – تهران) دوره نخست ۱۳۲۱ دوره دوم ۳۳- ۱۳۲۸

۱۹- سرپرستان (فصلنامه مدیریت و آموزش ویژه سرپرستان اداری) ارگان: اداره آموزش عملیات غیر صنعتی آبادان و مناطق نفت خیز خوزستان ۱۳۴۶

۲۰- سرود آزادی (نشریه خبری آبادان) مدیر مسئول:‍ اسماعیل سروقد – ۱۳۳۰

۲۱- صلاح ملت (هفته نامه خبری) ضمیمه هفته نامه فریاد آبادان – مدیر مسئول: فرهاد فلاحتی – آبادان ۱۳۳۰

۲۲- عشق میهن – آبادان – مدیر مسئول: محمود عشقی

۲۳- فریاد خوزستان (هفته نامه خبری آبادان – تهران) مدیرمسئول: سلمان بحری ۳۰- ۱۳۲۹

۲۴- قیام خوزستان (هفته نامه خبری آبادان – تهران) مدیرمسئول: علی اکبر آبادی ۳۶- ۱۳۳۰

۲۵- ما و دنیا – آبادان – مدیر مسئول: محمد باقر تاج بخش

۲۶- مسلمین آزاد (هفته نامه دینی آبادان) ارگان: اتحادیه مسلمین – مدیر مسئول: علی ترویجی ۱۳۳۱

۲۷- مشعل آبادان (هفته نامه خبری – صنعتی – فارسی و انگلیسی) آبادان – شرکت ملی نفت ایران و شرکت تصفیه ایران ۱۳۴۰ مدیر مسئول: مسعود برزین

۲۸- نامه کوکب (نشریه سیاسی، اجتماعی) ارگان: ناشر افکار کانون لیسانس های شرکت ملی نفت ایران – آبادان ۳۱- ۱۳۳۰ مدیر مسئول: مهدی کوکبی

۲۹- ندای آشتی (هفته نامه سیاسی خبری آبادان) مدیر مسئول: مصطفی مولایی ۱۳۳۱

۳۰- نوای ملت (روزنامه خبری اجتماعی – دو شماره در هفته) آبادان – اهواز – مدیر مسئول: مصطفی طباطبایی جلفایی ۵۴- ۱۳۲۸

۳۱- نهضت خوزستان – آبادان – مدیر مسئول: حسین آذر

۳۲- نهنگ خلیج (نشریه خبری آبادان) ۱۳۳۱ – مدیر مسئول: محمد امین کمالی